Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen dokumentumban a royalcashflow.hu weboldal üzemeltetője és jogtulajdonosa (továbbiakban Szolgáltató) tájékoztatja a Felhasználókat a honlapon az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen dokumentum nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a royalcashflow.hu weboldalról hiperlinkkel érhetőek el.

Felhasználó a honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató

Szolgáltató neve:           Kecskés Imre E.V.

Székhely:                           6724 Szeged, Sík Sándor u. 3. II/6

Adószám:                          66847285-1-26

Nyilvántartási szám:    39945567

Képviselő:                        Kecskés Imre

Elérhetőség:                    imre.kecskes(kukac)gmail.com vagy damondesign(kukac)gmail.com

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-136128/2018

1.2. Felhasználó

Felhasználónak minősül a royalcashflow.hu weboldal látogatója, továbbá mindenki, aki igénybe veszi a royalcashflow.hu által nyújtott ingyenes vagy fizetős szolgáltatások valamelyikét is.

1.3. A Szolgáltatás leírása

A RoyalCashflow alkalmazás használatával a Felhasználónak lehetősége van a kiadásait, bevételeit és egyéb pénzügyi tranzakcióit nyilvántartani. A szoftver biztosítja a Felhasználónak, hogy a felvitt adatokat felhasználva elemzéseket hajtson végre múltbeli és jelenlegi, továbbá terveket készítsen a jövőbeli pénzügyi helyzetére vonatkozóan.

2. Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a honlapon keresztül elérhető költségnyilvántartó alkalmazás (továbbiakban szolgáltatás) igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás nyújtása, RoyalCashflow használatának támogatása, ügyfelekkel való kapcsolattartás, RoyalCashflow felhasználóinak kiszolgálása, hírlevél küldés valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

Szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatartás hírlevél útján cél nyilvántartási száma: NAIH-136128/2018

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4. Az adatkezelő megnevezése

4.1. Adatkezelésre a Szolgáltató jogosult.

4.2. A Felhasználó az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban áll, így a  Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem szükséges az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztrációnál megadott adatok kezelése a regisztrációs űrlap elküldésével kezdődik és a felhasználói fiók törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A felhasználói fiókot a Felhasználó valamint a Szolgáltató is egyaránt, bármikor törölheti. A Szolgáltató általi törlésre az Általános Szerzodési Feltételekben rögzített esetben kerülhet sor.

5.2. Amennyiben a felhasználó a weboldalhoz kaplcsolódó fizetős szolgáltatást is igénybevesz, ez esetben az adatkezelés időtartama a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési idő.

6. A kezelt adatok köre

6.1. technikai adatok: A honlap használata során a program statisztikai céllal automatikusan rögzíti a felhasználó utolsó bejelentkezésének dátumát. Más technikai adatot (IP cím, operációs rendszer, böngésző típus) a rendszer nem tárol.

6.2. regisztrációs adatok: A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– bejelentkezési név
– jelszó
– e-mail cím
Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben kéri a Felhasználót a regisztráció megerősítésére.
Szolgáltató az adatbázisában a Felhasználó jelszavának kódolt változatát tárolja csupán, magát a jelszót nem.

6,3. adatkezelés fizetős szolgáltatás igénybe vétele esetén: Amennyiben a felhasználó a weboldalhoz kapcsolódóan fizetős szolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltatás jellegéből adódóan meg kell adnia a számlázáshoz, esetleges szállításához szükséges adatokat. Ezen adatokat a Szolgáltató kezelheti a vásárlás lebonyolítása, a szolgáltatás árának beszedése, és a számlázás, valamint szállítás céljából.

6.4. Cookie-k (sütik) kezelése: A Szolgáltatásaink “cookie”-kat, úgynevezett “sütiket” használnak. A cookiek alkalmazásának oka a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatásaink teljesebbé tételének szándéka, illetve a felhasználóinknak a Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásainak vizsgálata és elemzése. Ezek a cookiek nem alkalmasak arra, hogy felhasználóinkat egyedileg azonosítsák. Ön vissza tudja utasítani a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében. Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

7.2. Adatfeldolgozó adatai:

  • Kapcsolattartó: Kauth György
  • Telefonszám: 36306243934
  • E-mail: info@marketingszoftverek.hu
  • Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
  • Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

7.3. Tárhelyszolgáltató adatai:

  • A cég neve: Almanox Ltd
  • Székhely: 20-22 Wenlock Road, London N17GU, United Kingdom

8. Adatbiztonság

8.1. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása során. Ennek megfelelően a böngésző a szerverrel való kommunikációban SSL titkosítást alkalmaz, továbbá a program a felhasználó jelszavát és a költségnyilvántartás összegszerű bejegyzéseit titkosítva tárolja az adatbázisban.

8.2. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését, módosítását a Szolgáltatótól kérje.

9.2. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Célunk, hogy a Felhasználóinkkal kapcsolatos együttműködés, illetve a Szolgáltatásaink nyújtása során mindenkoron és minden téren maradéktalanul megfeleljünk Felhasználóink elvárásainak. Abban az esetben azonban, amennyiben adatkezelési elveinkkel kapcsolatban mégis kifogással vagy panasszal kíván élni, azt bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg:

Székhely:      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:     1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon:        +36 (1) 391-1400
Telefax:         +36 (1) 391-1410
E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Ugyanakkor a bírósághoz fordulást megelőzően Felhasználó köteles felszólítani Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek valamelyikén a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést:

Név:              Kecskés Imre E.V.
Székhely:     H-6724 Szeged, Sík Sándor u 3. II. emelet 6
Telefon:       +36 70 340 30 94
E-mail:         imre.kecskes@gmail.com

10. Egyéb rendelkezések

10.1. E-mail címek felhasználása: Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a Szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben is eljuttathatja az érintettek részére. Ezek közérdekű leveleknek számítanak, így ezeket a leveleket mind az ingyenes, mind a fizetős szolgáltatásokat igénybevevő Felhasználók megkapják, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

10.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi irányelveket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követően a Program első használatakor válnak érvényessé a Felhasználóval szemben.

10.3. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról